Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)-dalej RODO-informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Harrison Nauczanie Języków Obcych Małgorzata Chrzanowska ul. Ordonówny 16, 03-139 Warszawa, NIP 7742138105.

 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: daneosobowe@harrison.pl; oraz pod numerem telefonu 604412843 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

 3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

 1. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez Użytkownika poprzez formularz kontaktowy na Stronie, poprzez kontakt telefoniczny lub poprzez kontakt bezpośredni, przetwarzane są w celu zawarcia umowy kursu językowego.

 2. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez Użytkownika przetwarzane są następnie w celu realizacji umowy prowadzenia kursu językowego, którą zawarliśmy (podstawa z art.6 ust.1 lit.a RODO), w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

 3. Marketingu bezpośredniego naszych usług.

 4. Badania satysfakcji ze współpracy z nami lub naszymi partnerami oraz satysfakcji z usług.

 5. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Panią/Panem umową lub przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu.

 6. Nie dokonujemy profilowania danych osobowych.

 1. Przysługujące Pani/Panu prawa:

  Pani/Pan posiada prawo:

  1. Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

  2. Dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia ich przetwarzania, a także od dnia 25 maja 2018 roku- prawo do przenoszenia danych do innego administratora;

  3. Wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    

   Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (gdy przetwarzanie oparte jest na art.6 ust. 1 lit.f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub gdy dotyczy marketingu bezpośredniego.

   Możemy ujawniać oraz powierzyć Państwa dane osobowe lub powierzyć przetwarzanie danych osobowych, podmiotom współpracującym z Harrison School, a w szczególności: podmiotom świadczącym usługi IT- w tym przypadku jest to : Primeon Sp. Z o.o. ul. Słowicza 43, 02-170 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000395372, NIP 5222987682, podmiotom świadczącym usługi prawne oraz księgowe. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren UE.

   Harrison School wymaga od tych podmiotów, zgodnego z przepisami prawa, ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty.

 2. Prawo do sprzeciwu

  1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 3. Okres przechowywania danych

  1. Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy prowadzenia kursu językowego będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 12 miesięcy, od dnia w którym umowa wygasła.

  2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 6 miesięcy od złożenia Pani/Panu przez nas oferty, dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.

  3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 4. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.